Chemiczne czyszczeniaWysoki standard wykonanych czyszczeńStandard

W warunkach instalacji i urządzeń, które non-stop pracują, brak jest możliwości i zgody na wyłączenie tych urządzeń z produkcji.

W tej sytuacji do czyszczenia przystępujemy najczęściej „z marszu”, bez badania osadu, wykonywania skomplikowanych wycinków kontrolnych i rewizji wewnętrznych, wyłącznie na podstawie zadeklarowanych przez Zleceniodawcę informacji. Wierzymy, że są one rzetelne i wiarygodne.

Oceny czyszczenia dokonuje się na podstawie [1] wzrostu wielkości przepływu na pompach obiegowych instalacji; [2] wzrostu różnicy ciśnienia wody przed i za wyczyszczonym wymiennikiem. Ocena efektu czyszczenia w skraplaczach i parownikach, w których do rewizji po czyszczeniu należy zdemontować dennicę (co wiąże się z koniecznością wymiany drogiej uszczelki nie zawsze dostępnej na rynku „od ręki”) jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy do przygotowania oferty cenowej Zleceniodawca również zdemontował dennicę, aby umożliwić wykonawcy pobranie z rurek reprezentatywnych próbek osadu do badań symulacyjnych oraz określić grubość osadu.

Najczęściej zatem oceny czyszczenia dokonuje się na podstawie objawów przebiegu reakcji chemicznych, które powodują: [3] zabrudzenie roztworu czyszczącego w wyniku rozpuszczenia osadu do postaci jonowej; [4] silne gazowanie roztworu powracającego z instalacji (urządzenia) do zbiornika zarobowego ze względu na powstający dwutlenek węgla, który jest produktem rozpuszczania osadu; [5] odkładanie się w komorach separacyjnych zbiornika znacznych ilości szlamu i ścieru metalicznego, wypłukiwanego z czyszczonego urządzenia wraz z powracającym roztworem czyszczącym; [6] obfita piana, która powstaje podczas usuwania węglanów.

Ponadto w przypadku usuwania złogów magnetytu z instalacji CO i CT, objawem skuteczności reakcji rozpuszczania osadu jest  [7] zmiana barwy roztworu czyszczącego z czarnej na żółtą.

Przebieg czyszczenia i zachodzących reakcji dokumentowany jest na zdjęciach i filmowany. Na życzenie Zamawiającego materiały te udostępniamy, jako załącznik do sporządzonego i podpisanego przez obie strony Protokołu zdawczo-odbiorczego.

W Polsce nie ma obowiązującej normy, określającej parametry czystości zakamienionej powierzchni, po wykonaniu czyszczenia. Jedynie podczas czyszczeń realizowanych w uzgodnieniu z UDT, przepisy wewnętrzne urzędu określają, że kocioł lub inne urządzenie podlegające dozorowi uważa się za wyczyszczone, jeżeli co najmniej 95% powierzchni zakamienionej jest wolna od osadu. Jednak takie czyszczenie obwarowane jest to wieloma warunkami, które musi spełnić nie tylko wykonawca, ale również - a nawet przede wszystkim - Zleceniodawca czyszczenia. Te warunki to:
1. Przed czyszczeniem urządzenie jest wyłączane z eksploatacji, schładzane i opróżniane z wody;
2. Wszystkie włazy rewizyjne i wyczystkowe są otwierane, a zawory na połączeniach rozłącznych (kołnierzowych) demontowane;
3. W trakcie prowadzonej przez inspektora UDT rewizji wewnętrznej określana jest średnią grubość osadu do usunięcia (z powierzchni grzewczej i płaszcza) oraz ilość osadu jaka odpadła od płomieniówek na dno kotła;
4. W kotłach opłomkowych, gdzie osad powstaje na wewnętrznych ściankach opłomki (w rurze), dokonuje się wycięcia 100 cm fragmentu opłomki, w celu pobrania próbki osadu i określenia jego grubości i gęstości [g/cm3]. Po wykonaniu czyszczenia kolejny wycinek kontrolny jest ponownie wycinany i dokonywana jest wzrokowa ocena usunięcia osadu;
5. Z powierzchni grzewczej kotłów płomienicowo-płomieniówkowych pobierana jest (odkuwana) reprezentatywna próbka osadu. Szlam i świeże niewypalone łuski osadu z dna kotła nie są uważane za reprezentatywne;
6. Część pobranej próbki (30 gram) wysyłana jest do Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu, w celu wykonania analizy składu chemicznego oraz określenia jego gęstości. Koszt badania 1160 PLN ponosi Zleceniodawca;
7. Reszta próbki zostaje poddana dokładnym i czasochłonnym laboratoryjnym próbom symulacyjnym (półtechnicznym) w celu opracowania optymalnej w relacji koszt-efekt, a przede wszystkim skutecznej technologii chemicznego czyszczenia;
8. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzonych prób oraz składu chemicznego osadu opracowuje się szczegółową instrukcję technologiczną;
9. Instrukcja ta jest sprawdzana i uzgadniana w CLDT. Koszt uzgodnienia 1160 PLN. Opłaty na podstawie otrzymanego rachunku dokonuje wykonawca, ale jest ona refakturowana w fakturze za wykonane czyszczenie, którą wykonawca wystawia Zleceniodawcy;
10. Po uzyskaniu zgody UDT na czyszczenie, ściśle wg instrukcji prowadzi się chemiczne czyszczenie urządzenia.
Po tym krótkim wstępie, prezentuję na zdjęciach urządzenia, które w ostatnim czasie wyczyściłem z zastosowaniem metod chemicznych. .
error: Treść jest chroniona prawnie!