Metodologia przygotowania i realizacja czyszczenia

Metodologia przygotowania i realizacja czyszczenia

 1. Uzyskanie zgody na chemiczne czyszczenie kotła od właściwego Oddziału / Biura Dozoru Technicznego na podstawie pisemnego wniosku o czyszczenie ze względu na dużą stratę kominową. Uzyskanie zgody warunkuje wcześniejsza decyzja właściwego inspektora UDT o zakwalifikowaniu urządzenia do chemicznego czyszczenia, podjęta w wyniku przeprowadzenia rewizji wewnętrznej. Rewizja wewnętrzna obejmuje ocenę wizualną stanu ścianek urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, jego połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego. Adnotacja o zakwalifikowaniu, wraz z ewentualnymi uwagami i zaleceniami jest załączana do dokumentacji urządzenia w formie Protokołu z badania. Rewizja wewnętrzna obejmuje ocenę wizualną stanu ścianek urządzenia ciśnieniowego, jego połączeń rozłącznych i nierozłącznych oraz osprzętu zabezpieczającego i ciśnieniowego. Właściwy Oddział / Biuro Dozoru Technicznego może wydać zgodę na przeprowadzenie chemicznego czyszczenia urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu, jeżeli:
  –   konstrukcja i stan techniczny urządzenia zezwala na wykonanie chemicznego czyszczenia;
  – eksploatujący urządzenie lub przeprowadzający montaż urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu przedstawi uzgodnioną technologię chemicznego czyszczenia;
  –   wykonawcą chemicznego czyszczenia będzie zakład do tego uprawniony.
 2. Zebranie wymaganych informacji o urządzeniu przeznaczonym do czyszczenia:
  • Dane techniczne

–    producent urządzenia;

–    typ (symbol lub opis);

–    nr fabryczny;

–    nr ewidencyjny nadany przez UDT;

–    rok budowy i rok uruchomienia;

–    ciśnienie dopuszczalne [MPa];

–    pojemność całkowita [m3];

–    wydajność [t/h, MW];

–    powierzchnia wymiany ciepła elementów objętych czyszczeniem lub trawieniem [m2];

  • Data ostatniego czyszczenia;
  • Inne dane konstrukcyjne (z jakich materiałów zbudowane, jaka konstrukcja, jakie występują typy połączeń, jaki jest sposób mocowania włazów rewizyjnych, wielkość nakrętek, typ uszczelek, jaki stan), czy i na jaki czas możliwe jest wyłączenie urządzenia z eksploatacji;
  • Informacje dodatkowe: odległość od źródła wody, odległość od kolektora kanalizacji, sposób wentylacji pomieszczenia, dostęp do prądu 400 V i 230 V, itp.
  • Pobranie osadu z różnych miejsc urządzenia
   Skład chemiczny i ilość osadu mogą być różne w różnych miejscach urządzenia. Próbki osadu należy pobrać przede wszystkim w miejscach najbardziej obciążonych cieplnie. W kotłach płomienicowo-płomieniówkowych wielkość włazów rewizyjnych umożliwia wejście do kotła i mechaniczne odkucie kamienia z powierzchni płomienicy i płomieniówek. Optymalnym miejscem pobrania próbek jest strefa pierwszego nawrotu spalin, gdzie osadu jest najwięcej. W wytwornicach pary osad należy pobrać z wężownicy. Dokonując mechanicznego pobrania próbek należy określić grubość warstwy osadu oraz pole powierzchni zajętej osadem. W razie takiej możliwości, pobiera się próbki osadu dla oznaczenia składu chemicznego, a wycięte odcinki rur do badań metalograficznych i wytrzymałościowych oraz do przeprowadzenia laboratoryjnych prób usuwania osadów. W kotłach opłomkowych, w celu pobrania osadów z rury odcina się tulejkę o długości ok. 1000 mm, obtacza z zewnątrz do grubości ścianki 1-2 mm i mierzy suwmiarką w kilku miejscach grubość ścianki wraz z osadem. Tulejkę umieszcza się pionowo w imadle, podkłada papier, ściska ją i zgina. Odpryskujący osad przekazuje się do Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego do badania składu chemicznego. Następnie mierzy się grubość ścianek bez osadu i z różnicy określa grubość warstwy osadu na wewnętrznej powierzchni.
 1. Obliczenie masy osadu mO [kg] = powierzchnia wymiany ciepła [m2] x grubość osadu [mm] x gęstość osadu [g/m3].
 2. Obliczenie zapotrzebowania na chemikalia do przeprowadzenia procesu czyszczenia.
 3. Dobór inhibitorów korozji dla materiałów, z których zbudowane jest czyszczone urządzenie.
 4. Obliczenie wielkości spodziewanych ubytków materiałowych [g/m2/h].
  • po uzyskaniu pisemnego zlecenia wykonania chemicznego czyszczenia urządzenia 
 1. Badania laboratoryjne próbki osadu:
  • zlecenie Centralnemu Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) wykonania analizy fizyko-chemicznej kamienia i pokrycie przez Wykonawcę czyszczenia opłaty taryfowej w wysokości 1160 PLN;
  • przekazanie wyników badania wykonawcy czyszczenia na adres ziolkowskimarek@o2.pl;
  • wykonanie przez wykonawcę czyszczenia badań symulacyjnych i określenie parametrów procesu usuwania osadu oraz czasu potrzebnego na czyszczenie urządzenia.
 1. Na podstawie uzyskanych danych oraz wyników badań symulacyjnych,  opracowanie Instrukcji technologicznej chemicznego czyszczenia urządzenia.
 1. Uzgodnienie Instrukcji technologicznej… w CLDT i pokrycie przez wykonawcę czyszczenia opłaty taryfowej   w wysokości 1160 PLN.
 1. Ustalenie terminu wykonania czyszczenia.
 2. Transport ludzi i sprzętu do zakładu Zleceniodawcy.
 1. Dozór z transportem ADR wymaganego rodzaju i ilości chemikaliów.
  Uwaga: niekiedy wykonawca czyszczenia nie deklaruje w złożonej ofercie wymaganej ilości i rodzaju chemikaliów. Wówczas może wystąpić sytuacja, że użyta ich ilość jest zdecydowania za mała, aby usunąć cały osad, w związku z czym na powierzchni grzewczej pozostają nieusunięte fragmenty kamienia kotłowego. Zawsze w każdej złożonej szczegółowej ofercie wykonania czyszczenia deklaruję rodzaj i ilość  chemikaliów, jakie będą dowiezione i wykorzystane do wyczyszczenia urządzenia.
 1. Przygotowanie frontu robót: rozwinięcie linii elektrycznej, podłączenie rurociągów do źródła wody i wskazanego przez Zleceniodawcę kolektora do spustu zneutralizowanych roztworów i wody popłucznej.
  Ustawienie zbiorników z chemikaliami i pustych zbiorników do magazynowania używanych roztworów
 2. Przygotowanie urządzenia do czyszczenia, podłączenie instalacji pomocniczej (pomp, zaworów, rurociągów, zbiorników, kompresora itp.).
 3. Realizacja procesu chemicznego czyszczenia.
 4. Zgłoszenie do Biura / Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego kotła do doraźnej rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej.
 5. Przegląd powierzchni wewnętrznych przez Inspektora UDT, Zleceniodawcę i Wykonawcę i na tej podstawie ocena czyszczenia.
 6. Wystawienie przez wykonawcę Poświadczenia wykonania naprawy w zakresie chemicznego czyszczenia urządzenia technicznego.
 7. Rewizja wewnętrzna Inspektora UDT dla oceny wykonania czyszczenia i potwierdzania sprawności
  • ocena stanu technicznego kotła i sprawności osprzętu.
  • próba ciśnieniowa wykonywana jako próba hydrauliczna. Wartość ciśnienia próbnego podaje inspektor, zgodnie z dokumentacją techniczną kotła lub specyfikacją techniczną, zgodnie z którą urządzenie ciśnieniowe zostało zaprojektowane.
 8. Wydanie przez Inspektora UDT pisemnej decyzji administracyjnej o dopuszczeniu urządzenia do dalszej eksploatacji.
  urządzenia:

 

Może zainteresuje Cię również:

Dlaczego my?

Zlecając mi wykonanie czyszczenia kotła w uzgodnieniu z UDT macie Państwo pewność, że kocioł zostanie wyczyszczony z najwyższą starannością.

Potwierdzi to inspektor UDT wykonujący rewizję wewnętrzną i nadzorujący wykonanie próby ciśnieniowej. Wówczas, nawet w razie nieszczęśliwego wypadku, osoby bezpośrednio nadzorujące eksploatację kotła nie będą pociągnięte do odpowiedzialności karnej za złamanie Ustawy o dozorze technicznym i spowodowanie przesłanek do powstania wypadku, poprzez czyszczenie kotła poza dozorem lub w niskiej jakości, z pozostawieniem na powierzchni grzewczej nieusuniętego osadu.
error: Treść jest chroniona prawnie!