Rewizja wewnętrzna inspektora UDT dla oceny wykonania czyszczenia i potwierdzania sprawności urządzenia

Dla oceny stanu technicznego kotła i sprawności po chemicznym czyszczeniu, przy udziale Inspektora UDT przeprowadza się:

1. Rewizję wewnętrzną

Podczas rewizji przeprowadza się kontrolę stanu elementów urządzenia po chemicznym czyszczeniu, w tym wizualnie oględziny czyszczonych powierzchni oraz drożność zaworów i rur (odmulającej, zasilającej urządzenie w wodę itp.). W razie potrzeby w przypadku kotłów opłomkowych pobiera się do badań kontrolne wycinki rur, zazwyczaj te same jak podczas rewizji wewnętrznej w trakcie dopuszczenia urządzenia do naprawy. W miejsce po wycinku wspawuje się nowy, odpowiednio przygotowany odcinek opłomki.

Przepisy wewnętrzne UDT określają, że kocioł lub inne urządzenie podlegające dozorowi uważa się za wyczyszczone, jeżeli co najmniej 95% czyszczonej powierzchni jest wolna od osadu. Jednak ocena taka wcześniej obwarowana jest to wieloma warunkami, jakie Zleceniodawca i zakład uprawniony, we współpracy z Centralnym Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu muszą spełnić. Ponieważ wszystkie szczegóły czyszczenia opracowane w formie Instrukcji technologicznej są sprawdzone i uzgodnione w CLDT, szansa uzyskania pozytywnej oceny stanu czyszczonej powierzchni urządzenia jest duża. Należy jednak podkreślić, że rośnie ona wraz z wiedzą, doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami pracowników zakładu uprawnionego. Nie mniej ważne jest przestrzeganie przez zakład uniwersalnych zasad dobrej praktyki inżynierskiej oraz uczciwości we kontaktach zarówno wykonawcy jak i Zleceniodawcy czyszczenia.

Po pozytywnym wyniku rewizji zakład uprawniony wystawia pisemne Poświadczenie wykonania naprawy w zakresie chemicznego czyszczenia urządzenia technicznego, obejmujące wniosek, że urządzenie może być zgłoszone do badań w Biurze/Oddziale UDT.

2. Próbę ciśnieniową

Wykonywana jest jako próba hydrauliczna. Wartość ciśnienia próbnego podaje inspektor, zgodnie z dokumentacją techniczną kotła lub specyfikacją techniczną, według której urządzenie ciśnieniowe zostało zaprojektowane. Temperatura płynu próbnego nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza i wyższa niż 50 stopni Celsjusza. Należy liczyć się z koniecznością całkowitego odcięcia urządzenia od instalacji poprzez np. zaślepienie króćców, skuteczne zamknięcie zaworów odcinających i stosowanie obejść. Próbę przeprowadza się w warunkach umożliwiających oględziny ścianek, złączy spawanych i połączeń rozłącznych po stronie ogniowej urządzenia. Po upływie 30 min. Od momentu osiągnięcia ciśnienia próbnego i utrzymaniu bez zmiany tej wartości ciśnienia, próbę uważa się za zliczoną.

Po pozytywnym wyniku rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej Inspektor UDT wydaje pisemną decyzję administracyjną o dopuszczeniu urządzenia do dalszej eksploatacji. Kolejna rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa urządzenia odbędzie się po upływie trzech lat, a w międzyczasie będą dwie rewizje zewnętrzne (po upływie pierwszego i drugiego roku).

Może zainteresuje Cię również:

Posiadamy zdolności technologiczne i techniczne oraz umiejętności i bogate doświadczenie zawodowe do wykonania profesjonalnej usługi!